eTrebinje
Odbojka

Ari­ja­na Oku­ka: Na­dam se da ću us­ko­ro bi­ti kod kuće u Gacku

Izvor:

Fotografija:


Još sam u Li­mi, tražila sam način da se vra­tim kući, ali i ov­dje je aero­drom za­tvo­ren. Pi­sa­la sam Am­ba­sa­di u Va­šin­gto­nu da vi­dim mo­gu li mi po­moći, po­ručila je ovo iz da­le­kog Pe­rua Ari­ja­na Oku­ka (26), odboj­ka­ši­ca rođena u Gac­ku.

Ne­ka­daš­nja igračica Gac­ka te Bi­mal Je­din­stva, fran­cus­ke Ste­la Ka­le i ru­mun­skog Ga­la­ti­ja ni­je ni slu­ti­la da će joj se prva se­zo­na van Evro­pe u ovoj pre­li­je­poj južno­ame­ričkoj ze­mlji, po­zna­toj po ku­ku­ru­zu, krom­pi­ru, zla­tu, kao i sve­tom gra­du In­ka Maču Pikču, za­vrši­ti na ova­kav način. Bh. in­ter­na­ci­onal­ka i čla­ni­ca eki­pe Se­sar Va­lje­ho za “Ne­za­vi­sne” is­tiče da je i u Pe­ruu kao i većini ze­ma­lja si­tu­aci­ja vrlo ozbi­ljna.

“Ovo je dru­ga se­dmi­ca ka­ko je Pe­ru u ka­ran­ti­nu, od ta­da smo i mi pres­ta­li da tre­ni­ra­mo. U klu­bu su očeki­va­li da ćemo nas­ta­vi­ti da igramo i da će sve bi­ti u redu, ali kao što i svi vi­di­te, vi­rus ko­ro­na je opa­san, lju­di umi­ru, a vi­rus se brzo ši­ri. Do­bi­li smo zva­ničan do­pis da je li­ga za­vrše­na i da je zdrav­lje na prvom mjes­tu”, kaže bh. in­ter­na­ci­onal­ka i du­go­go­diš­nja re­pre­zen­ta­tiv­ka BiH.

Na­ša sa­go­vor­ni­ca do sa­da ni­je us­pje­la naći način da na­pus­ti ovo ze­mlju, na­la­zi se u sta­nu sa je­dnom ci­mer­kom. Na­da se da će se sve ovo ubrzo za­vrši­ti i da će us­ko­ro bi­ti sa svo­jim naj­bližim.

“Svi le­to­vi za Evro­pu su ot­ka­za­ni, ta­ko da se mo­ja ci­mer­ka i ja na­da­mo da će sve ovo brzo da se za­vrši i da ćemo moći ići kućama i bi­ti sa na­šim po­ro­di­ca­ma. Žao mi je, na­ra­vno, kao i sva­ko­me, što se ova­ko za­vrša­va se­zo­na, kao i mo­je igra­nje ov­dje, ali zdrav­lje je na prvom mjes­tu i mo­ra­mo sa­da bi­ti jaki i strplji­vi vi­še ne­go ika­da”, is­tiče sjaj­na Gačan­ka i do­da­je:

“Tru­di­mo se da ispu­ni­mo sva­ki dan u za­tvo­re­nom pros­to­ru nekim za­ni­mlji­vi­jim stva­ri­ma, ra­di­mo vježbe, gle­da­mo fil­mo­ve, učimo da ku­va­mo ra­zna je­la. Možemo sa­mo da izađemo do mar­ke­ta, apo­te­ke i ban­ke, sve os­ta­lo je za­tvo­re­no. Od osam uveče do šest uju­tru je po­li­cij­ski čas, ta­da vi­še ni­ko ne smi­je bi­ti na uli­ci. Pre­ma ne­kim in­for­ma­ci­ja­ma, aero­drom bi mo­gao da se otvo­ri­ 13. apri­la. Ov­dje se, na­vo­dno, na­la­zi još je­dna držav­ljan­ka BiH i osam srpskih držav­lja­na.”

Za kraj je svi­ma po­ručila ka­ko u ovim tre­nu­ci­ma mo­ra­mo bi­ti od­go­vor­ni da bismo za­je­dničkim sna­ga­ma po­bi­je­di­li pan­de­mi­ju vi­ru­sa ko­ro­na.

“Za­je­dno možemo po­bi­je­di­ti virus, ako os­ta­ne­mo u na­šim kućama, čuva­mo na­še po­ro­di­ce i sa­mi se­be. Oba­ve­zno no­si­te mas­ke i ru­ka­vi­ce, ov­dje bez to­ga ne smijemo na uli­cu. Po­ručila bih svi­ma u mojoj državi da os­ta­nu u kućama, da bu­du za­hval­ni što ima­ju zdrav­lje, da bu­du sa svo­ji­ma, da za­šti­te svo­je i se­be i da ra­zmiš­lja­ju po­zi­ti­vno”, za­ključila je Ari­ja­na Oku­ka, za ko­ju se na­da­mo da će us­ko­ro bi­ti u svom Gac­ku.

Nezavisne novine


Šta Vi mislite o ovome?

VAŽNA NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, ne i stavove portala etrebinje.com. Molimo sve korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Zadržavamo pravo da obrišemo komentar bez prethodne najave i objašnjenja.

Ova stranica koristi kolačiće kako bi osigurali bolje korisničko iskustvo. Nastavkom korištenja pretpostavićemo da ste saglasni sa primanjem kolačića. Prihvati Pročitaj više